กิจกรรม

หน่วยงานภายนอก

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ห้องเรียนออนไลน์


Login Formโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.33
บทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล

 

 
สหวิชา อีเมล
 

ผู้บริหาร


นายทวีโชค  งามชื่น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

หนังสือราชการ สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33,สุรินทร์,เขตมัธยมศึกษา,กระทรวงศึกษา,สพฐ,สพม.33
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาฑิต

  โรงเรียนกระเทียมยวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อประกาศราคาครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาฑิต 11 รายการ

 • ประชาสัมพันธ์การเรียกรายงานตัวเข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย


 • แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และ ผอ.ร.ร.


 • แจ้งผลการอนุมัติย้ายและแต่งตั้งตั้งข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

            ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ๒ กรณี ดังนี้
            ๑. อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จำนวน ๔๒ ราย ตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ สพม.๓๓ อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ขอย้าย เมื่อดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งเรีียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ต้นสังกัดดำเนินการส่งตัวข้าราชการครูไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป
            ๒. ตำแหน่งว่างจากการพิจารณาย้าย ให้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประกาศลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๗ อัตรา ตามไฟล์ที่แนบ
            ในการพิจารณาย้ายและแต่งตั้ง รวมทั้งการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์หรือเงื่อนไขใด ๆ ตอบแทน หากผู้ใดพบเห็นหรือทราบว่ามีผู้แอบอ้างหรือมีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต ๓๓ ทราบด้วย

 • การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  เรื่อง  การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่แนบ

 • จุดเน้นการดำเนินงานของ สพม.33 ปีงบประมาณ 2558

  จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

  ปีงบประมาณ 2558    มี 3 ด้าน 11 ข้อ  ดังนี้

  ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียน

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

  2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ชั้น ม. 3 และ ชั้น ม. 6) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

  3. สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

  4. มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ

  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ภาษา (ลาว กัมพูชา)

  ด้านที่ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

  ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

  7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  8. สร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในให้สถานศึกษา

  9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน

  10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้

  11. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  จุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  จุดเน้นด้านที่  1   ด้านผู้เรียน

  จุดเน้น

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  นโยบาย  กลยุทธ์

  จุดเน้น สพฐ.

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค่านิยมคนไทย 12 ประการ

  ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย

  นโยบายทั่วไป ข้อ 3

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 2

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

  นโยบาย ข้อ 3

  กลยุทธ์ ข้อ 1

  จุดเน้น  ส่วนที่ 1

  ข้อที่ 1.2

  2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6)

  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

   

  1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

  2. มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

  - มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

  - สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯทุกคน(ส่วนใหญ่เป็นครู และ ศน.) มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน

  3. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล และสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

  นโยบายทั่วไป ข้อ 3

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 2

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

  นโยบาย ข้อ 1,2,3

  กลยุทธ์ ข้อ 1

  จุดเน้น ส่วนที่ 1

  ข้อ 1.1

   

   

  3. สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

  ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

  นโยบายทั่วไป ข้อ 3

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 2

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

  นโยบาย ข้อ 1,2,3,10

  กลยุทธ์ ข้อ 1

  จุดเน้น ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1

  4. มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ

  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะพื้นฐานอาชีพ อย่างน้อย

  1 อาชีพ (โรงเรียนดีประจำตำบล)

  นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 3

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

  นโยบายข้อ 3,6,8,10

  กลยุทธ์ ข้อ 1,4

  จุดเน้น ส่วนที่ 1

  ข้อ 1.2,1.3

  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างน้อย  2  ภาษา (ลาว กัมพูชา)

  1. ผลการทดสอบระดับชาติ

  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำแนกระดับ

  - โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

  - โรงเรียนที่มีความพร้อม

  ปานกลาง   เพิ่มขึ้นร้อยละ  3-5

  - โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5

  2. นักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด

  - โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง

  ร้อยละ 80

  - โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50

  - โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย

  ร้อยละ 30

  3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นำนักเรียนอาเซียน

  - ร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล

  - จำนวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้น

  นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 2

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

  นโยบายข้อ 1,2,3,10

  กลยุทธ์ ข้อ 1

  จุดเน้น ส่วนที่ 1

  ข้อ 1.1

   

  จุดเน้นด้านที่ 2   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  จุดเน้น

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  นโยบาย  กลยุทธ์

  จุดเน้น สพฐ.

  6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

  1. ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  อังกฤษ  ภาษาไทย   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป

  2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ     5 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมสอน  และการเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

  5. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลัก

  ธรรมาภิบาล

  นโยบายทั่วไป ข้อ 4

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 4

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7

  นโยบายข้อ 1,2,3,4,6,9,10

  กลยุทธ์ ข้อ 3

  จุดเน้น ส่วนที่ 2

  ข้อ 2.1,2.3,2.4


  ด้านที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ

  จุดเน้น

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  นโยบาย กลยุทธ์

  จุดเน้น  สพฐ.

  7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  1. อัตราการออกกลางคันลดลง

  น้อยกว่า ร้อยละ 0.2

  นโยบายทั่วไป ข้อ 2

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 4

   

  นโยบาย ข้อ 2,4,8

  กลยุทธ์ ข้อ 2

  จุดเน้น ส่วนที่ 1

  ข้อ 1.3

  8. สร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในให้สถานศึกษา

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกลุ่ม 10% ล่าง  ได้รับการพัฒนา

  2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง

  มีความรู้ ความสามารถบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

  นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 4

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4,10

  นโยบาย ข้อ 1,2,3

  กลยุทธ์ ข้อ 1,5

  จุดเน้น ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1,1.2,1.3

  ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1,3.2

  9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน

  1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ตามกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

  นโยบายทั่วไป ข้อ 1,3,5

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 4

  นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4,10

  นโยบาย ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

  กลยุทธ์ ข้อ 1,4

  จุดเน้น  ส่วนที่ 1

  ข้อ 1.1,1.2,1.3

  จุดเน้น ส่วนที่ 3

  ข้อ 3.1,3.2

  10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้

  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียน ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแสวงหาความรู้

  นโยบายทั่วไป ข้อ 2

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 5

   

  นโยบาย ข้อ 1,11

  กลยุทธ์ ข้อ 1

  จุดเน้น ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1

  11. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า

  ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

   

   

  2. สถานศึกษาในโครงการพัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป

  4. สพท./สถานศึกษา มีผลงานการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) และเป็นเลิศ

  5. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างรักสามัคคี

  นโยบายทั่วไป ข้อ 3,5

  นโยบายเฉพาะ ข้อ 6

  นโยบาย ข้อ 5,8

  กลยุทธ์ ข้อ 4

  จุดเน้น ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1,3.2


 • แจ้งโอนเงินลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน เม.ย.58 (เพิ่มเติม 4 งบ)

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.33 ได้โอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือน เม.ย.58 (เพิ่มเติม 4 งบ) 1.ครูธุรการ 2.นักการภารโรง 3.ครูพักนอน 4.ครูLabboy ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.58 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังไฟล์แนบ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week17
mod_vvisit_counterLast week198
mod_vvisit_counterThis month12586
mod_vvisit_counterLast month1202
mod_vvisit_counterAll days81872

We have: 1 guests online
Your IP: 54.166.55.74
 , 
Today: พ.ค. 24, 2015

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด